Stiftelsen för utbildningsfastigheter i kustregionen

Hemort:
Etableringsår:
Grundare:

Fastighetsinnehav:

Helsingfors
2009
Föreningen Konstsamfundet och
Stiftelsen för Åbo Akademi.

20 procent av aktierna i Fastighets Ab Slottsfastigheten i Åbo som äger de utbildningsutrymmen som Ab Aboa Mare, Axxell och Novia hyr för sjöfartsutbildning.

Drygt 70 procent av Kustregionens utbildningsfastigheter, som bl.a. äger Novias utrymmen vid Raseborgsvägen 9 i Ekenäs samt Axxells utrymmen i Karis och Pargas.


Styrelse och förvaltning

Fastighetsstiftelsens styrelse:
Lasse Svens, ordförande
Kaj-Gustaf Bergh
Marian Westerlund
Henrik Johansson

Fastighetsstiftelsens förvaltning sköts av:
Föreningen konstsamfundet
Mannerheimvägen 18
00100 Helsingfors

Henrik Johansson fungerar som fastighetsstiftelsens verksamhetsledare. Styrelsen erhåller inget arvode.


Bakgrund

År 2008 omorganiserades den finlandssvenska yrkesutbildningsverksamheten och olika läroanstalter slogs samman, vilket ledde till att Novia och Axxell bildades. Då uppstod också ett behov av att rationalisera ägandet och förvaltandet av de fastigheter där undervisningen bedrivs liksom också av studiebostäderna på de olika orterna.

De stiftelser som tidigare helt eller delvis varit ägare av de fastigheter där Novia och Axxell är verksamma, donerade sina innehav till en ny stiftelse som på ett professionellt sätt kan förvalta och utveckla fastigheterna. Stiftelsen har inga egna anställda.

Det centrala målet för stiftelsens grundare var att skapa en ny juridisk person som kan uppnå största möjliga nytta för såväl de som använder utbildningsfastigheterna som för dess ägare.

Ändamål

Stiftelsen har ett entydigt och långsiktigt ändamål, vilket är äga, förvalta och utveckla ändamålsenliga utrymmen för utbildning på svenska i kustregionen. Utrymmena ägs oftast av fastighetsbolag som stiftelsen har aktier i.

Stiftelsen är allmännyttig och eftersträvar ingen vinst. Eventuell vinst utdelas i form av bidrag och understöd eller donationer i enlighet med stiftelsens syfte.

De fastigheter där stiftelsen är ägare eller delägare kan hyras av utbildningsanstalterna utan krav på direktavkastning på kapitalinvesteringen. De som anordnar utbildningarna skall få hyra utrymmena till så konkurrenskraftiga priser som möjligt. Då utrymmena hyrs av någon annan än utbildningsanordnare, uppbärs marknadshyra.

Utdelningsprinciper

Stiftelsen strävar efter att årligen utdela medel ur den direkta avkastningen på stiftelsens grundkapital.

Understöd ges i första hand till juridiska personer på basis av ansökan. Stiftelsen vill särskilt stöda utbildningsanordnare som ger yrkesinriktad utbildning på svenska. Vid utdelningen prioriteras utbildningsanordnare som verkar i fastigheter som helt eller delvis ägs av stiftelsen. Stiftelsen prioriterar också projekt vars syfte är att effektivera användningen av utbildningsutrymmena, och på så sätt minska fastighetskostnaderna.
Välmotiverade ansökningar kan årligen riktas till stiftelsens styrelse på adress:

Stiftelsen för utbildningsfastigheter i kustregionen
c/o Föreningen Konstsamfundet
Mannerheimvägen 18
00100 Helsingfors

Ansökningarna skall vara styrelsen tillhanda senast 30.9 kl.16.00 och om den dagen infaller på en helgdag, den sista vardagen före 30.9 kl.16.00.

På förfrågningar svarar stiftelsens verksamhetsledare Henrik Johansson, tel. (09) 565 7450